Algemene voorwaarden

voorwaarden

Intellectuele eigendom

De volledige inhoud van deze website of de toepassing, met inbegrip van de teksten, beelden, logo’s, tekeningen, data, software, product- of bedrijfsnamen, merken en dergelijke, is beschermd door intellectuele rechten en behoort toe aan ons of derden. De op deze website of de toepassing aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

Aansprakelijkheid

Wij leveren grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de aangeboden informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich onjuistheden voordoen. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie onbeschikbaar zou zijn, zal getracht worden dit zo snel mogelijk te corrigeren. Indien u onjuistheden zou vaststellen, kunt u ons contacteren. Wij spannen ons in om de website of de toepassing met alle redelijke middelen te beveiligen en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Wij kunnen evenwel niet uitsluiten dat er verkeerde technische manoeuvres of niet toegestane interventies plaatsvinden. Om deze redenen kunnen wij ook geen ononderbroken toegang garanderen. Wij zijn niet, behoudens bedrog of opzettelijke schade, aansprakelijk voor directe, indirecte schade, onrechtstreekse schade of gevolgschade (zoals, maar niet beperkt tot, tijdverlies, emotionele schade, verlies van een kans, dataverlies, winstderving, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere middelen van de gebruiker) in connectie met de prestatie of gebruik van deze website of de toepassing.

Externe hyperlinks

Deze website of de toepassing bevat hyperlinks naar andere websites of andere toepassingen waarover wij geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefenen. Wij kunnen geen enkele garantie bieden voor de volledigheid of juistheid van die inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites of toepassingen en aanvaarden daarom geen aansprakelijkheid voor enige rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het gebruik ervan.

Updates

Teneinde de veiligheid, de snelheid en in het algemeen de optimale werking van de website of de toepassing te garanderen, verbindt u zich ertoe de door u gebruikte software up-to-date te houden. Wij garanderen op geen enkele wijze de goede of veilige werking van de website of de toepassing indien u ervan gebruikt maakt met tussenkomst van verouderde software.

Hosting

De door ons geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van één jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van één jaar bij het verstrijken ervan, behalve bij schriftelijke opzegging. De klant is verplicht om schriftelijk een opzeggingstermijn van één maand te respecteren. aangeboden informatie mag slechts gereproduceerd worden of worden meegedeeld aan het publiek na de uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaandelijke toestemming van ons.

Wijzigingen

Wij behouden het recht om huidig reglement te veranderen. Huidig reglement werd laatst gewijzigd op 11/10/2021.

Contactgegevens

Indien u verdere inlichtingen nodig hebt of opmerkingen wilt overmaken, kunt u ons contacteren via info@bellybalance.be.